2023-06-27 – I TERMIN uproszczona – położona w miejscowości Czułów, gmina Liszki

Kraków, dnia 12.04.2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie Stanisław Nowak
ul. Tytusa Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków 4023041200003
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt Km 62/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 62/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 867 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z art. 10136 Kodeksu Postępowania Cywilnego, że w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Stanisława Nowaka przu ul. Tutysa Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym

działkek nr 551, 553, 3540 położonych w miejscowości Czułów, gmina Liszki obj. nr KW KR1K/00020481/1 należących do dłużnika: Scechura Joanna

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12 210,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 9 157,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1 221,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 15 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności zgodnie z art. 10136 §2 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Stanisław Nowak