2020-02-12 – II TERMIN – działka zabudowana budynkiem przy ul. Rzepichy w Krakowie

Kraków, dnia 24-12-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie Stanisław Nowak
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn. akt: Km 769/17, Km 1104./14, GKM 65/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 769/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12-02-2020 roku o godz. 14:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-141 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

działka nr 44/2 zabudowana budynkiem przy ul. Rzepichy nr 46 w Krakowie, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00165937/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 871 300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1 247 533,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 187 130,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 3.02.2020 r. o godz. 17:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika dnia 5.02.2020 r. w godzinach pracy kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Stanisław Nowak

OPERAT