2020-04-16 VOLKSWAGEN LT35

Kraków, dnia 09-03-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie Stanisław Nowak
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt GKm 69/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 69/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy ul. Czyżewskiego 1/45 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

16.04.2020 roku, o godz. 12:00

pod adresem Leszczyna 186, 32-733 Trzciana odbędzie się druga licytacja ruchomości:

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Nazwa ruchomości VOLKSWAGEN LT35 nr rej. KBC 51950 VINWV1ZZZ2DZ2H031521 rok produkcji 2002
Ilość 1
Cena oszacowania 9 700,00zł
Cena wywołania 4 850,00zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Stanisław Nowak

OPERAT