2020-04-07 – I TERMIN – działki Modlnica

Kraków, dnia 03.03.2020


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie Stanisław Nowak
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt III KM 311/17, III KM 326/17, GKM 15/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 311/17


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.04.2020 roku o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-142 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

działki 399/3 i 399/5 położone w miejscowości Modlnica, gmina Wielka Wieś, obj. księgą wieczystą kw. KR1P/00530881/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 55 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 41 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 5 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 1.04.2020 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika dnia 2.04.2020 r.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Stanisław Nowak

OPERAT