2022-06-30 – II TERMIN – maszyny

Kraków, dnia 02.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie Stanisław Nowak
ul. Tytusa Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt Km 665/15
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 665/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy ul. Tytusa Czyżewskiego 1/45 na podstawie art. 875 Kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


30.06.2022 roku, o godz. 10:00

pod adresem przy ul. Pana Tadeusza 6 w Krakowie odbędzie się druga licytacja ruchomości:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1
Stacja do obsługi klimatyzacji LONGUS KSG 50-E
1
1 000,00 zł

500,00 zł
2
Wyważarka do kół samochodowych UNI-TROL Troll 2351L
1
5 400,00 zł

2700,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta ceny, (na którą zalicza się złożoną rękojmię), uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Stanisław Nowak