2019-07-17 – I TERMIN – położona w miejscowości Czułów, gmina Liszki


Kraków, dnia 21.06.2019

Stanisław Nowak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Kancelaria Komornicza nr XV
w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt Kmp 33/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt Kmp 33/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.07.2019 roku o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-134 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomość nr 1268 położona w miejscowości Czułów, gmina Liszki, obj. księgą wieczystą kw. KR1K/00025004/9.

należącej do dłużnika:
Ożubko Dariusz
ul. Stefana Batorego 21a/3
43-300 Bielsko-Biała

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 12.07.2019 o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 8-9.07.2019 r.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak