2019-05-08 I TERMIN – lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Skrajnej 3 w Krakowie, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00559106/1

UWAGA z dniem 1 XI 2018 nastąpiła zmiana adresu kancelarii na: ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

Kraków, dnia 01.04.2019

Stanisław Nowak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie

Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Kancelaria Komornicza nr XV

w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj

ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

konto Alior Bank 93249000050000453080726949

tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt Km 140/18

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 140/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.05.2019 roku o godz. 10:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-142 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokal mieszkalny nr 14 w budynku przy ul. Skrajnej 3 w Krakowie, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00559106/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 403 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 302 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 40 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 29.04.2019 r. o godz. 14:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika dnia 30.04.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak