2019-04-15 – II TERMIN – działka nr 137, obr. ew. 25 położona w Krakowie-Krowodrzy, przy ulicy Jurajskiej, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00381046/3.


Kraków, dnia 05.03.2019

Stanisław Nowak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Kancelaria Komornicza nr XV
w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków                 
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt Km 309/18, KM 147/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 309/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.04.2019 roku o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-117 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

działka nr 137, obr. ew. 25 położona w Krakowie-Krowodrzy, przy ulicy Jurajskiej, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00381046/3.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 285 817,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 190 544,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28 581,70 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 8.04.2019 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 9 i 10.04.2019 r.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak