2018-11-16 – I TERMIN – działka nr 44/2 zabudowana budynkiem przy ul. Rzepichy nr 46 w Krakowie

UWAGA z dniem 1 XI 2018 nastąpi zmiana adresu kancelarii na: ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

Kraków, dnia 16.10.2018

Stanisław Nowak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie

Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj

Kancelaria Komornicza w Krakowie

al. Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

konto Alior Bank 93249000050000453080726949

tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 769/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.11.2018 roku o godz. 14:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-105 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

działka nr 44/2 zabudowana budynkiem przy ul. Rzepichy nr 46 w Krakowie, obj. księgą wieczystą kw. KR1P/00165937/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 871 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 403 475,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 187 130,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 7.11.2018 r. o godz. 17:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 6 i 9.11.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak