2019-06-25 – II TERMIN – udział 2/3 prawa własności do nieruchomości w Krzeszowicach, obj. KR2K/00010296/1

Kraków, dnia 17.05.2019

Stanisław Nowak Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Kancelaria Komornicza nr XV
w Krakowie Rafała Nowickiego de Poraj
ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków *6019051700082*
konto Alior Bank 93249000050000453080726949
tel. 12 414-38-45 fax 12 414-38-40 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt III KM 288/14, III KM 929/14, III KM 215/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 288/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25.06.2019 roku o godz. 09:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-134 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udział 2/3 prawa własności do nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 991 zabudowaną budynkiem murowanym położoną w Krzeszowicach powiat krakowski. , obj. księgą wieczystą nr KR2K/00010296/1.

Udział oszacowany jest na kwotę: 208 333,33 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 138 888,89 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 20 833,33 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 13.06.2019 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 14 i 17.06.2019 r.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak