2018-05-09 – I TERMIN – działki Jurajska Kraków

Kraków, dnia 19-03-2018

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj Stanisław Nowak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

al. Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 147/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-05-2018 roku o godz. 13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-142 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

1. nieruchomość gruntowa położona w Krakowie-Krowodrzy, obr. 25 przy ulicy Jurajskiej działka ew. nr 137 o pow. 1415m2, obj. KW nr KR1P/00381046/3

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 285 817,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 214 362,75 zł.

 

2. nieruchomość gruntowa położona w Krakowie-Krowodrzy, obr. 25 przy ulicy Jurajskiej działka ew. nr 136 o pow. 1692m2, obj. KW nr KR1P/00369639/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 341 768,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 256 326,00 zł.

 

należące do dłużnika: Samordak Andrzej

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 26.04.2018 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 27.04.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części. (art. 979 § 1 kpc).

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak