2018-03-15 – I TERMIN – lokal mieszkalny ul.Mazowiecka 106/32, Kraków

Kraków, dnia 01-02-2018

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj Stanisław Nowak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

al. Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 329/12, III KM 114/17, III KM 532/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-03-2018 roku o godz. 11:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-123 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 32 przy ulicy Mazowieckiej 106 w Krakowie. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” i nie posiada założonej księgi wieczystej.

należącej do dłużnika

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217 129,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 162 846,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 21 712,90 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 8.03.2018 r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 6 i 9.03.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak