2017-12-11 – II TERMIN – działka budowlana nr 280, zabudowana budynkiem Szczyglice ul.Krakowska 70

Kraków, dnia 20-03-2018

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj Stanisław Nowak
Kancelaria Komornicza w Krakowie
al. Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków
tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl
Sygn.akt III KM 252/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04-06-2018 roku o godz. 13:15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-142 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

działka budowlana oznaczona numerem 280, zabudowana budynkiem murowanym położonym w Szczyglicach przy ul. Krakowskiej 70, gm. Zabierzów obj. księgą wieczystą KW KR2K/00023533/9

należącej do dłużników:
Wojtczak Paweł Wojtczak Joanna
ul. Kordiana 58A/23
30-653 Kraków

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 295 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 196 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 23.05.2018 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 22 i 25.05.2018 r.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy
Rafała Nowickiego de Poraj

asesor Stanisław Nowak