2017-10-20 – II TERMIN – udział 1/2 w pr. wł. nieruch. zabudowanej budynkiem mieszk. ul. Chełmska 24 w Krakowie

Kraków, dnia 08-08-17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 410/13, III KM 1468/13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20-10-17 roku o godz. 08:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-134 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej – działka nr 33/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położona w Krakowie przy ul. Chełmskiej 24, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00011376/1.

należącej do dłużnika.

Udział oszacowany jest na kwotę: 656.038,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 437.358,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 65.603,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 9.10.2017 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 11-13.10.2017 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafał Nowicki de Poraj