2017-09-20 – I TERMIN – sprzęt rtv

Uwaga!!! od 27 III 2017 nowy numer rachunku bankowego Komornika 93 2490 0005 0000 4530 8072 6949

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Kraków, dnia 01-08-2017

dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 695/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy Aleja Pokoju 29B/48 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

20.09.2017 roku, o godz. 10:00

pod adresem 32-065 Ostrężnica, Ostrężnica 293. odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp

Nazwa ruchomości

Ilość

Cena oszacowania

1

telewizor PHILIPS 21″

1,00

40,00

2

tuner DVB-T STB-T90-LITE-N2 Sky Master

1,00

20,00

3

telewizor GRUNDIG ARCANCE 55 FLAT

1,00

80,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Alior Bank S.A. nr 10 1060 0076 0000 4040 3010 1522 w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzający przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5.000,00-zł (art. 8671 § 1 Kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej (tj. g. 8:00-15:00 we wt. do g. 17:00) lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 11-4 Kpc)

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafał Nowicki de Poraj