2017-09-27 – I TERMIN działki nr 604,605 oraz 607 i 608/1 i 608/2 – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 46 i 50 – Kraków

Kraków, dnia 27-07-2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 952/15

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-09-2017 roku o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-141 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

1. niezabudowanej działki ew. nr 604 i działki ew. nr 605 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 50 – działki tworzą kompleks obj. KW nr KR1P/00027899/8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 943.960,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 707.970,00 zł.

2. niezabudowanej działki ew. nr 608/1 oraz działek ew. nr 608/2 (obj. KW nr KR1P/00081710/6) oraz nr 607 (obj. KW nr KR1P/00063059/2), stanowiących zwarty kompleks zabudowany zespołem budynków magazynowych oraz budynkiem biurowo – wystawienniczym położonym w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 46

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.856.070,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.392.052,50 zł.

należących do dłużnika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania każdej z nieruchomości opisanych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 18.09.2017 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 14 i 20.09.2017 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafał Nowicki de Poraj