2017-09-14 I TERMIN – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 14 ul. Kurozwęckiego Kraków

Kraków, dnia 19-07-2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Aleja Pokoju 29B/48, 31-564 Kraków

tel. 12 414-38-45 www.komornik-krakow.pl

Sygn.akt III KM 2709/07, III M 204/10, III KM 1544/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-09-2017 roku o godz. 14:15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala D-143 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomość gruntowa położona w Krakowie-Krowodrzy, obręb nr 49, w rejonie ul.  Kurozwęckiego, składająca się z działek ewidencyjnych nr 221 o pow. 125m2 oraz 254/2 o  pow. 150m2, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, oznaczonym nr porządkowym nr 14, obj. księgą wieczystą nr KR1P/00111508/7.

stanowiącej własność dłużnika

dłużnik rzeczowy.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 570.751,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 428.063,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 57.075,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika nr 93249000050000453080726949 w Alior Bank S.A. w taki sposób aby kwota wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg znalazła się na rachunku komornika.

Nieruchomość tę można oglądać dnia 4.09.2017 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 6 i 7.09.2017 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Rafał Nowicki de Poraj